მოულოდნელი ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება, რომელიც შოკისმომგვრელია

Загрузка...
ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა” ვა­დამ­დელ სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ზე კი­დევ ერთხელ ალა­პა­რაკ­და. სა­ქარ­თვე­ლოს ექს-პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ბოლო დროს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ტი­უ­რო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა და ემიგ­რან­ტებ­თან ერ­თად სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის პი­რო­ბას დებს.ამის­თვის, სა­ა­კაშ­ვილ­მა და მუ­სი­კა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლის “ჯემ ფეს­ტის” ყო­ფილ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ტორ­მაგი­ორ­გი სი­გუ­ამ მოძ­რა­ო­ბა “ერ­თად სახ­ლში” ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბეს, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც მსოფ­ლი­ოსსხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში მცხოვ­რებ ქარ­თველ ემიგ­რან­ტებს ხვდე­ბი­ან და ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბის შეც­ვლის გზებ­ზე მსჯე­ლო­ბენ.
“ემიგ­რან­ტე­ბო, არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა მსოფ­ლი­ოს რო­მელ წერ­ტილ­ში იმ­ყო­ფე­ბით, ვი­მოქ­მე­დოთჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბულ ნე­გა­ტი­ურ პრო­ცე­სებ­ზე, და­ვა­მარ­ცხოთ ის ბო­რო­ტე­ბა, რო­მე­ლიც დღი­თი­დღე ანად­გუ­რებს ჩვენს მო­სახ­ლე­ო­ბას, რო­მე­ლიც კრი­მი­ნა­ლუ­რი გზით ცდი­ლობს მი­ით­ვი­სოსმო­სახ­ლე­ო­ბის რე­სურ­სე­ბი და ქო­ნე­ბა, რო­მე­ლიც სუქ­დე­ბა და მდიდ­რდე­ბა ხალ­ხის ხარ­ჯზე” – ვკი­თხუ­ლობთ მათ მიერ ემიგ­რან­ტე­ბი­სად­მი გავ­რცე­ლე­ბულ მი­მარ­თვა­ში.
რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, სა­ა­კაშ­ვი­ლი ნიუ იორკში მცხოვ­რებ ქარ­თვე­ლებს შეხ­ვდა და ვრცლად ისა­უბ­რაემიგ­რან­ტე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზე.
სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის თქმით, უნდა დას­რულ­დეს დრო, რო­დე­საც ქუ­თა­ი­სის აე­რო­პორ­ტი­დან მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ევ­რო­პა­ში წა­სას­ვლე­ლად ცალ­მხრივ ბი­ლეთს ყი­დუ­ლო­ბენ და უკან აღარ ბრუნ­დე­ბი­ან.
შეხ­ვედ­რა კი­თხვა-პა­სუ­ხის რე­ჟიმ­ში გაგ­რძელ­და. სა­ქარ­თვე­ლო­დან ემიგ­რა­ცი­ა­ში წა­სუ­ლე­ბი სა­კუ­თარ ის­ტო­რი­ებს უყ­ვე­ბოდ­ნენ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს. ექს-პრე­ზი­დენ­ტის თქმით, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­მუ­შაო ად­გი­ლე­ბი შე­იქ­მნას, სწო­რედ ამის შემ­დეგ უნდა დაბ­რუნ­დნენ ემიგ­რან­ტე­ბისამ­შობ­ლო­ში.
10 თე­ბერ­ვალს “ერ­თად სახ­ლში” თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე­თა მსოფ­ლიო კრე­ბას გა­მარ­თავს ბელ­გი­ა­ში, ლი­ეჟ­ში და ამის შემ­დეგ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბას გეგ­მავს.
“ლი­ეჟ­ში ვი­სა­უბ­რებთ სა­ქარ­თვე­ლოს ბედ­ზე და მო­მა­ვალ­ზე, დავ­გეგ­მავთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერ­თობ­ლი­ვი ჩას­ვლის თა­რიღს და პრო­ცესს. შე­ვარ­ჩევთ ახალ ხალ­ხს, რომ ამ გა­მოც­დი­ლე­ბით გამ­დიდ­რე­ბუ­ლებ­მა გა­ვაძ­ლი­ე­როთ, გა­ვამ­დიდ­როთ და ხე­ლახ­ლა ფეხ­ზე და­ვა­ყე­ნოთ სა­ქარ­თვე­ლო. ჩვენ ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოგ­ვი­ვა, ჩვენ ვე­რა­ვინ დაგ­ვა­მარ­ცხებს. რო­გორც არას­დროს, ვარ მონ­დო­მე­ბუ­ლი ამის გა­სა­კე­თებ­ლად” – აღ­ნიშ­ნა ემიგ­რან­ტე­ბი­სად­მი მი­მარ­თვა­ში ექს-პრე­ზი­დენ­ტმა. თუმ­ცა, მისი და­პი­რე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ექს-პრე­ზი­დენტს სამ­შობ­ლო­ში არ ელი­ან…
თუ რო­დის დაბ­რუნ­დე­ბა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, „ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ წევ­რმა გია ბა­რა­მი­ძემ არ იცის. თუმ­ცა ამ­ბობს, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თა­ნად­გო­მა სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სად­მიიზ­რდე­ბა, ამი­ტომ იმე­დოვ­ნებს, რომ ამ თა­რიღს ექს-პრე­ზი­დენ­ტი თა­ვად მალე და­ა­სა­ხე­ლებს:
„სა­ა­კაშ­ვი­ლის­თვის ემიგ­რან­ტებ­თან შეხ­ვედ­რა უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, არის ხალ­ხთან კო­მუ­ნი­კა­ცია. ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც შე­ზღუ­დუ­ლი აქვს ამ რე­ჟი­მის გამო სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოს­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ბუ­ნებ­რი­ვია, რო­გორც ქარ­თველ პო­ლი­ტი­კოსს სურ­ვი­ლი აქვს ხალ­ხთან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სა. სა­ქარ­თვე­ლო­დან სულ უფრო და უფრო მეტი ადა­მი­ა­ნი მი­დის ეკო­ნო­მი­კუ­რი მი­ზე­ზე­ბის გამო, თუმ­ცაასე­ვე პო­ლი­ტი­კუ­რი დევ­ნის გამო. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი მას ძა­ლი­ან კარ­გად ეს­მის ამი­ტომ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მი­ზა­ნია, რომ ემიგ­რან­ტებ­თან ერ­თად დაბ­რუნ­დეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში.
იმის­თვის, რომ მათ სა­ქარ­თვე­ლო­ზე იმუ­შა­ონ და არა იმ ქვეყ­ნე­ბის ეკო­ნო­მი­კე­ბი გა­აძ­ლი­ე­რონ, სა­დაც ამ­ჟა­მად იმ­ყო­ფე­ბი­ან. ეს შეხ­ვედ­რა შე­დე­გი­ა­ნი უკვე არის. ბრუკ­ლინ­ში ჩა­ტა­რე­ბულ­მა შეხ­ვედ­რამ აჩ­ვე­ნა, რომ ინ­ტე­რე­სი და თა­ნად­გო­მა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სად­მი იზ­რდე­ბა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბაუფრო და უფრო მე­ტად აც­ნო­ბი­ე­რებს, რომ იყო სირ­თუ­ლე­ე­ბი, პრობ­ლე­მე­ბი, მაგ­რამ ის პე­რი­ო­დი, რაც სა­ქარ­თვე­ლომ გა­მო­ი­ა­რა და რო­მელ­საც ეს რე­ჟი­მი სის­ხლი­ან 9 წე­ლი­წადს ეძა­ხის, იყო ქვეყ­ნისწინსვლის და ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის პე­რი­ო­დი“, – გვი­თხრა ბა­რა­მი­ძემ.
სა­ა­კაშ­ვი­ლის თა­ნა­გუნ­დე­ლი “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” პრე­ზი­დენ­ტო­ბის კან­დი­და­ტი გრი­გოლ ვა­შა­ძე ვა­დამ­დე­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს. სა­მო­მავ­ლო გეგ­მებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ოპო­ზი­ცი­ის წევ­რე­ბის შეხ­ვედ­რა­ზე გაჟ­ღერ­და, რომ ქვეყ­ნის და მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მძი­მე პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია პრო­პორ­ცი­ულ სის­ტე­მა­ზე გა­დას­ვლა და ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის და­ნიშ­ვნა.
“რო­დე­საც სპორ­ტუ­ლი ფე­დე­რა­ცი­ის თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც სი­ნამ­დვი­ლე­ში არი­ან ქურ­დუ­ლი „ოც­ნე­ბის“ ზონ­დერე­ბი, ურტყა­მენ ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნებს, რო­დე­საც ცემა-ტყე­პა გახ­და სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის­თვის ტე­ლე­ვი­ზი­ის ეკ­რან­ზე მთა­ვა­რი ახა­ლი ამ­ბა­ვი, რო­დე­საც ცემა-ტყე­პაგახ­და ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის ნორ­მა­ლუ­რი წესი, ასე გაგ­რძე­ლე­ბა აღარ შე­იძ­ლე­ბა”, – გა­ნა­ცხა­და ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უბ­რი­სას გრი­გოლ ვა­შა­ძემ.
“გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ოპო­ზი­ცია – „ძალა ერ­თო­ბა­ში­ას” ერთ-ერთი ლი­დე­რის მა­მუ­კა გამ­ყრე­ლი­ძისგან­ცხა­დე­ბით, ქვე­ყა­ნა­ში რე­ვო­ლუ­ცი­ის მო­წყო­ბა ოპო­ზი­ცი­ის გეგ­მებ­ში არ შე­დის, თუმ­ცა საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბის და­წყე­ბას არ გა­მო­რი­ცხა­ვენ.
“მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­თან არა­ნა­ი­რი კავ­ში­რი არ მაქვს და არც ვიცი რას აპი­რებს, მას თა­ვი­სი პარ­ტიადა კონ­კრე­ტუ­ლი მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი ჰყავს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩვენ სა­ერ­თო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­შივართ, არ ნიშ­ნავს იმას, რომ და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი ვართ მისი ჩა­მოყ­ვა­ნით ან გაყ­ვა­ნით. რე­ვო­ლუ­ცია კა­ტე­გო­რი­უ­ლად მი­უ­ღე­ბე­ლია და ამ სა­კი­თხზე ჩვე­ნი მხრი­დან ლა­პა­რა­კი არ არის. ვა­დამ­დე­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი, სა­არ­ჩევ­ნო გა­რე­მოს ცვლი­ლე­ბა და მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი სის­ტე­მის გა­უქ­მე­ბა არის ჩვე­ნი მთა­ვა­რი მო­თხოვ­ნე­ბი.
ახლა მთა­ვა­რი ისაა, რომ კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი და­ვი­წყოთ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან, „ოც­ნე­ბა“ კი ცო­ცხა­ლითა­ვით ამას არ აკე­თებს. ამი­ტომ ვა­პი­რებთ მთლი­ა­ნად მთე­ლი ოპო­ზი­ცი­უ­რი ვე­ლის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბასამ მო­თხოვ­ნე­ბის გარ­შე­მო, მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში გას­ვლას და ხელ­მო­წე­რე­ბის შეგ­რო­ვე­ბას. ეს ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი პრო­ცე­სი იქ­ნე­ბა, სა­დაც უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი ჩა­ერ­თვე­ბა.
იხილეთ სრულად AMBEBI.GE-ზეскачать dle 11.3
></div>
 
 
 
    
    
    <div class=9 148 / 24 იანვარი 2019
Загрузка...
სხვა სიახლეები
Загрузка...
კომენტარები